Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht heeft gesloten.
 2. Opdrachtnemer: De Boomstraat

Artikel 2 Algemeen

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van een opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 3 Grondslag offerte

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offerte is vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is alleen aan de offerte gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Prijsopgaven zijn gesteld in euro’s en vrij van BTW voor alle klanten.
 3. Latere wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 Opdrachtaanvaarding

Aanvaarding van opdrachten kan plaatsvinden via e-mail, internet of schriftelijk via de post. Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 7 Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever.

Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer overlegt met opdrachtgever over mogelijk inzetten van derden om de opdracht optimaal uit te voeren.
 2. Derden zullen apart factureren bij opdrachtgever, zo mogelijk inclusief of exclusief 21% BTW.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

Artikel 9 Wijziging opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak of inhoud van een traject en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.
 3. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt opdrachtnemer dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Wijziging van de overeenkomst is slechts bindend, indien deze wijziging door partijen schriftelijk is overeengekomen in de vorm van een aanvullende opdrachtbevestiging. Deze aanvullende opdrachtbevestiging maakt deel uit van de bestaande overeenkomst en vormt daarmede een geheel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste zes maanden.
 4. Bij werkzaamheden uitgevoerd op de locatie van opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan materiaal dat eigendom is van opdrachtnemer; tenzij veroorzaakt door opdrachtnemer zelf.

Artikel 11 Annulering door opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden annuleert zal opdrachtnemer een deel van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
 2. Bij annulering na gunning van de offerte wordt 75 % van het te factureren bedrag in rekening gebracht.
 3. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan jegens derden, zijn de eventuele annuleringskosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Verschuiving door de opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever aangegane verplichtingen wenst te verschuiven zullen die door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer kan zich beroepen op annulering van de opdracht.
 2. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan, dan zijn de eventuele kosten voortvloeiend uit de verschuiving dan wel annulering van de werkzaamheden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij opdrachtnemer. Ook ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier onder.
 2. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomstige werkzaamheden mogen ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
 4. Opdrachtnemer zal zijn uiterste best doen om, in overleg met opdrachtgever, een deskundige vervanger te regelen bij ziekte of anderszins ongemakken waardoor opdrachtnemer (een deel van) de afgesproken werkzaamheden niet kan verrichten. In overleg met opdrachtgever kan worden besloten tot opschorten van de werkzaamheden.

Artikel 14 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, cursusmaterialen en software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer of derden.

Artikel 16 Auteursbescherming

Alle in opdrachten gebruikte materialen (inclusief software) zijn beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken in welke vorm dan ook.

Artikel 17 Tarieven

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief. Workshops, cursussen en trainingen zijn hierop een uitzondering. Hier geldt een prijs per deelnemer of een vaste prijs.
 2. In het vaste uurtarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de telefoonkosten, voorbereidingsuren en materiaalonkosten.
 3. Reiskosten worden bovenop het tarief gedeclareerd bij de opdrachtgever.

Artikel 18 Workshops, cursussen en trainingen

 1. Wanneer een deelnemer zich aanmeldt voor een workshop, cursus of training ontvangt deze persoon een bevestigingsbericht per e-mail.
 2. Ten laatste één week voor aanvang van de workshop, cursus of training ontvangt de deelnemer bericht over definitieve doorgang van de activiteit.
 3. De deelnemer is verplicht tot betaling over te gaan en heeft daartoe een termijn tot 15 dagen voor aanvang van de workshop, cursus of training.
 4. De deelnemer is definitief geplaatst in workshop, cursus of training nadat de betaling is verschenen op het rekeningnummer van De Boomstraat.
 5. Bij annulering door De Boomstraat wordt het betaalde bedrag z.s.m. teruggestort op rekeningnummer van de deelnemer.
 6. Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende termijnen:
  a. Annulering tussen 15 dagen en 1 uur voor aanvang van de workshop of training: géén restitutie
  b. Annulering tot 15 dagen voor aanvang van de workshop of training: 50% restitutie
  c. Annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop of training: 100% restitutie
 7. In alle annuleringsgevallen kan een deelnemer een vervanger zijn plaats laten innemen.

Arikel 19 Individuele coaching

 1. Individuele coaching wordt voor onbepaalde tijd (door de klant te bepalen) of voor bepaalde tijd (eenmalig) aangegaan met De Boomstraat.
 2. De klant is verplicht tot betaling over te gaan. De klant ontvangt een factuur.

Artikel 20 Facturatie en betaling

 1. Opdrachtgever zal facturen binnen 30 dagen betalen.
 2. Indien betaling achterwege blijft, kan opdrachtnemer de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden opschorten.
 3. Indien opdrachtgever (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt, dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten ter voldoening voor zijn rekening.

Artikel 21 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 23 Datum inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden op 1 augustus 2014 in werking en zijn op 10 augustus 2022 bewerkt.